chevrolet safety

GM đặt an toàn lên hàng đầu | Thử nghiệm va chạm khắc nghiệt GM đặt an toàn lên hàng đầu | Thử nghiệm va chạm khắc nghiệt

Từ những năm 1930 GM đã tiến hành các thử nghiệm va chạm tại Milford Proving Ground, đến năm 1962 cơ sở thực hiện các bài kiểm tra an toàn...

Gọi
Báo giá